K-2520
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

19.5484 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03890.1994 %
ราคาขาย
19.5485 บาท
ราคารับซื้อคืน
19.4995 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
358,693,895.38 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤษภาคม 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รอบการพิจารณาปันผล
-

รอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)

Bloomberg Ticker
KAS2520:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ​​
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน

** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-2520 0.55% 0.08% -0.20% 3.47% 2.11% 2.40% 5.84% 5.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.36% 0.17% 0.06% 3.95% 2.93% 2.99% 5.93% 5.62%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/01/2563 19.5484 +0.0389|0.1994 % 19.5485 19.4995 358,693,895.38
16/01/2563 19.5095 +0.0755|0.3885 % 19.5096 19.4607 357,975,290.42
15/01/2563 19.4340 -0.0279|0.1434 % 19.4341 19.3854 356,630,701.29
14/01/2563 19.4619 -0.0233|0.1196 % 19.4620 19.4132 357,141,497.59
13/01/2563 19.4852 +0.0178|0.0914 % 19.4853 19.4365 357,612,994.39
10/01/2563 19.4674 +0.0015|0.0077 % 19.4675 19.4187 357,276,104.98
09/01/2563 19.4659 +0.0987|0.5096 % 19.4660 19.4172 357,232,994.16
08/01/2563 19.3672 0.0000|0.0000 % 19.3673 19.3188 351,923,759.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา