กองทุนประเภทกำหนดระยะเวลา (Fixed Term Fund)

วิธีนับวันที่ลงทุนเพื่อการคำนวณผลตอบแทนนับอย่างไร ?

กองทุนประเภท Fixed Term Fund จะเริ่มนับผลตอบแทนจาก "วันจดทะเบียนกองทุน” จนถึง “วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ไม่ใช่ นับจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)

กองทุน Fixed Term Fund สามารถนับวันครบกำหนดเหมือนเงินฝากประจำได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งวันที่ครบกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยวันครบกำหนดจะอยู่ในช่วงเวลาที่ระบุตามหนังสือชี้ชวน

สามารถตรวจสอบวันครบกำหนดกองทุนได้จากไหน ?

ตรวจสอบได้จาก www.kasikornasset.com ในหัวข้อ “กองทุนรวม” เมนู ตารางข้อมูลต่างๆ และเลือก “ตารางวันครบกำหนดกองทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนประเภท Fixed Term Fund ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนประเภทนี้เป็นกำไรส่วนเกินทุนไม่ใช่เงินปันผล ดังนั้น บุคคลธรรมดาจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ส่วนนิติบุคคล บริษัทไม่ได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผลตอบแทน ดังนั้น นิติบุคคลต้องนำผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไปดำเนินการทางบัญชีเพื่อแสดงรายการลงทุนของบริษัทเอง

ระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบกำหนด เมื่อปรับสมุดบัญชีดูมูลค่าหน่วยลงทุนแล้ว ทำไมบางครั้งมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?

ระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบกำหนด มูลค่าหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึ้นสูงกว่า มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) หรือ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ก็ได้ อย่างไรก็ตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ปรากฏเป็นเพียงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากการคำนวณ mark-to-market เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ประมาณการไว้ตั้งแต่เริ่มลงทุน ซึ่งสามารถปรับสมุดบัญชีกองทุนดูผลตอบแทนดังกล่าวได้ในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดกองทุน

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนประเภท Fixed Term Fund ก่อนครบ กำหนดสามารถทำได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากกองทุนประเภทนี้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีการกำหนดอายุของตราสารไว้แล้ว

กองทุน Fixed Term Fund สามารถเปลี่ยนผู้ถือได้หรือไม่ ?

ได้ ผู้ลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ซึ่งสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามที่ผู้ลงทุนเดิมและผู้ลงทุนใหม่ตกลงกัน