K-SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

28.3833 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.23620.8253 %
ราคาขาย
28.4118 บาท
ราคารับซื้อคืน
28.3549 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,243,827,454.89 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 เมษายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KRSET50:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมดัชนีตราสารแห่งทุน (Index Fund)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร​ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
(เก็บจริง 0.3745% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง : ยกเว้น​)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.10%​)
การซื้อขายหลักทรัพย์
(ขาเข้า)
ไม่เกิน 0.25%
(เก็บจริง 0.10%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SET50 -17.60% 0.95% -14.71% -19.44% -2.43% 1.02% 6.77% 7.10%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -17.37% 1.04% -14.49% -18.96% -1.86% 1.55% 7.29% 7.80%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/08/2563 28.3833 -0.2362|0.8253 % 28.4118 28.3549 6,243,827,454.89
06/08/2563 28.6195 -0.0430|0.1500 % 28.6482 28.5909 6,556,822,824.60
05/08/2563 28.6625 +0.1688|0.5924 % 28.6913 28.6338 6,573,021,611.91
04/08/2563 28.4937 +0.2529|0.8955 % 28.5223 28.4652 6,383,225,986.94
03/08/2563 28.2408 -0.3369|1.1789 % 28.2691 28.2126 6,315,442,621.78
31/07/2563 28.5777 +0.2899|1.0248 % 28.6064 28.5491 6,334,601,105.64
30/07/2563 28.2878 -0.5685|1.9701 % 28.3162 28.2595 6,255,752,453.56
29/07/2563 28.8563 0.0000|0.0000 % 28.8853 28.8274 6,376,267,060.29

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล